Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingscondities van Universal Trade Service B.V.

1. Deze voorwaarden zijn als algemene voorwaarden van toepassing op elke door ons in het handelsverkeer gesloten in- of verkoopovereenkomst, overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of aanneming van werk. Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door ons schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De inhoud van een op basis van een offerte tot stand gekomen overeenkomst wordt bepaald door onze schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de offerte, waarmee de bindende overeenkomst geacht wordt te zijn gesloten. Indien een opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan ons kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. In onze offertes opgenomen aanbiedingen omtrent prijzen, levertijden, eigen-schappen en/of beschikbaarheid zijn vrijblijvend. Tekeningen, foto's, opgaven van aantallen, maten, gewichten, kleuren, fysieke of gebruikseigenschappen zijn slechts indicatief.

4. Tekeningen, foto's en of andere reproducties beschrijvingen, modellen, monsters, warenaanduidingen, logo's, procédés‚ herkomst, merken, vormgevingen, fabricagemethodes, verpakkingen of reclameboodschappen, die door ons in het kader van een offerte en/of overeenkomst ter beschikking gesteld of kenbaar gemaakt worden, blijven ons eigendom en mogen tot geen ander doel dan binnen het kader van de offerte en/of overeenkomst valt aangewend worden en niet, behalve voor zover toegestaan binnen voornoemd kader, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking of kenbaar komen, kopieën of nabootsingen daaronder begrepen, terwijl al hetgeen waarin de aspecten van de door ons aangeboden goederen of diensten geconcretiseerd zijn aan ons gerestitueerd moet worden, zodra het belang van de overweging van de offerte c.q. de uitvoering van de overeenkomst dat toelaat.

5. Tenzij uitdrukkelijk door ons een andersoortige verplichting zal zijn aanvaard en overmacht uitgezonderd, dient de afnemer ons een naleveringstermijn van twintig werkdagen schriftelijk aan te zeggen, voordat wij, in verzuim kunnen zijn. In gevallen van bij de overmacht voorziene import zal omtrent een redelijke duur van voornoemde termijn in elk geval overleg met ons plaats dienen te hebben. Ingeval van voortijdige annulering behouden wij alle rechten op nakoming of naar onze keuze (vervangende) schadevergoeding, een en ander te vermeerderen met rente en kosten. Wanneer wij bij uitvoering van enige overeenkomst handelen op aanwijzingen, of aan de hand van ons te verstrekken logo’s, ontwerpen of modellen, van onze wederpartij, geld de door ons schriftelijk aanvaarde leveringstermijn vanaf de datum dat alle voor de uitvoering benodigde materialen ons door de afnemer op een voor ons bruikbare wijze ter beschikking zijn gesteld.

6. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan, al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen en voorts alle, buiten onze invloedsfeer gelegen oorzaken en omstandigheden op grond waarvan wij niet of niet tijdig aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Overmacht geeft ons de bevoegdheid om nakoming op te schorten c.q. te wijzigen, voor zover zulks in redelijkheid nodig zal zijn. Tijdelijke overmacht geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen zonder dat wij gehouden kunnen worden schade, van welke aard dan ook te vergoeden.

7. Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, af magazijn Weesp en in elk geval (niet meer dan) op één afleveradres.

8. Transport is voor risico van de afnemer. Indien overeengekomen is, dat transport en/of opslag voor ons risico zal (zullen) zijn, dient vooraf een afdoende verzekeringsdekking te zijn afgesloten ter afdekking van onze aansprakelijkheid, bij gebreke waarvan wij bedoeld risico (nog) niet zullen hebben aanvaard.

9. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij vooruitbetaling te geschieden, bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal de afnemer van rechtswege jegens ons in gebreke zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomsten. Wettelijke vertragingsrente is verschuldigd, zodra de op de factuur vermelde betalingstermijn wordt overschreden. Alle kosten, die wij moeten maken voor gerechtvaardigde handhaving of effectuering van onze rechten dienen aan ons te worden vergoed. Aanbetalingen dienen direct na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de leveringstermijn op te schorten met een termijn die minimaal gelijk staat aan de termijn dat koper in gebreke blijft de overeengekomen aanbetaling te voldoen.

10. De afnemer heeft de verplichting door ons geleverde zaken onverwijld na levering op eventuele afwijkingen te controleren of te doen controleren, geconstateerde afwijkingen terstond na ontdekking schriftelijk aan ons te melden met een voldoende duidelijke omschrijving ervan, aan de hand waarvan vastgesteld kan worden dat en om welke afwijking het gaat, deze zaken voor controle onzerzijds ter beschikking te houden en om waar mogelijk schade beperkende maatregelen te nemen, mits na voorafgaand overleg met ons. Voor afwijkingen die bij voornoemde controle niet hadden kunnen blijken geldt het bepaalde in dit artikel ook. Retourzendingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan, op straffe van verlies van de aanspraak rechtsgeldig ter zake van enige afwijking of te late levering te hebben gereclameerd. Over aldus niettemin toch geretourneerde zaken kunnen wij tot beperking van onze schade naar eigen redelijk oordeel beschikken. Alle aansprakelijkheid voor schade komt te vervallen wanneer door ons geleverde zaken, alvorens hierop kwaliteitscontrole uit te oefenen, door of in opdracht van de koper op enigerlei wijze zijn bewerkt, of zijn voorzien van logo's of reclameboodschappen in welke vorm dan ook.

11. Alle exportleveringen geschieden onder het beding, dat de afnemer zelf voldoet aan de met de levering verband houdende verplichtingen uit hoofde van zijn nationale milieu- en/of verpakkingsvoorschriften, ook voor zover deze op de leverancier rusten, en dat de afnemer de leverancier daarvoor vrijwaring verleent. Door deze bepaling wordt overigens niet de productaansprakelijkheid jegens de afnemer naar wet en overeenkomst uitgesloten.

12. De in onze orderbevestiging volgens het Pantone Matching System opgenomen internationale PMS kleurcodes zijn slechts indicatief en, gelden slechts bij benadering. Een schermafbeelding van een CMYK kleur kan sterk afwijken van de gedrukte kleur. Bij zeefdruktechniek varieert de dekking, printpositie en rechtheid van de bedrukking. Kleine details in een zeefdruk kunnen vollopen of zelfs geheel wegvallen. Drukinkten zijn niet altijd kleurvast en kunnen afgeven. Aan alle voornoemde “gebreken” kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.

13. Tenzij door wederpartij hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt behouden wij ons het recht voor ons logo en contactgegevens op door ons geleverde producten aan te geven, d.m.v. het aanbrengen van een label of bedrukking.

14. Ingeval van geldige afwijking hebben wij het recht alsnog een herstellevering te doen tegenover restitutie van de (terecht) geweigerde zaken. Onze aansprakelijkheid voor schade is, behalve bij opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen geldswaarde van de niet gebrekkige zaken. Voor afwijkingen of gebreken van het optreden waarvan de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of kon zijn, alsmede indien deze voor levering in de gelegenheid (gesteld) was om controle te kunnen uitoefenen, zijn wij niet aansprakelijk. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. Een verscheidenheid in maten, gewichten en materiaaldikte, alsmede in het geleverde aantal stuks, met een tolerantie van 5 procent meer of minder, is toegestaan en zal door de koper worden aanvaard.

15. Tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de levering optredende, aan ons in rekening gebrachte prijswijzigingen als gevolg van enige overheidsmaatregel, gewijzigde invoerheffing en/of loon- of prijsstijging van grondstoffen zullen door ons aan de afnemer kunnen worden doorberekend.

16. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop afnemer aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

17. In geval van schending van enig ons toebehorend auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dient aan onze raadsman op diens eerste verzoek schriftelijk opgave te worden verstrekt van alle voor het doen vaststellen van omvang en belang van de schending en eventuele betrokkenheid van derden benodigde gegevens.

18. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle vorderingen, waaronder vertragingsrente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij op afnemer hebben of zullen krijgen, volledig aan ons zijn betaald. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan mogen deze door afnemer niet worden verpand of aan derden enig ander recht daarop worden verleend, behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf. Onder voorbehoud van alle overige aan ons toekomende rechten, zijn wij gerechtigd de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting jegens ons. Afnemer dient ons ter uitvoering van deze rechten te allen tijde vrije toegang te verlenen.

19. Tekeningen, foto's en of andere reproducties beschrijvingen, modellen, monsters, vormgevingen, kopieën en nabootsingen daaronder begrepen, met uitzondering van zaken waaraan door wederpartij rechten kunnen worden ontleend, welke ons in het kader van een offerte en/of overeenkomst ter beschikking worden gesteld, worden na verstrekking hiervan geacht ons eigendom te zijn. Tenzij door wederpartij hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt, kunnen genoemde zaken, al of niet voorzien van naam, merknaam, reclameboodschap of andere uiting van de afnemer, door ons vrijelijk worden ten toon gesteld en worden aangewend in het kader van een offerte en/of overeenkomst aan derden, ter beschikking worden gesteld of kenbaar gemaakt worden.

20. Voor zover wij bij uitvoering van enige overeenkomst handelen op aanwijzingen of aan de hand van ons verstrekte gegevens, ontwerpen of modellen van onze wederpartij, is deze gehouden ons volledig vrijwaring te verlenen en ons schadeloos te stellen voor elke aanspraak voortkomende uit het door ons gebruiken binnen het kader van de overeenkomst van dergelijke aanwijzingen of gegevens, ontwerpen of modellen van enige derde jegens ons. Wij zijn in dat geval niet tot (verdere) nakoming gehouden, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij om ook de schade die betrekking heeft op het aldus niet uitgevoerde deel van de overeenkomst aan ons te vergoeden.

21. Indien enige passage in deze voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de algemene voorwaarden en de overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen hadden met de overeenkomst en de algemene voorwaarden het dichtst benadert.

22. Op elke met ons gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor berechting van geschillen is de Rechtbank te Amsterdam als bevoegde instantie aangewezen.